یک قطره از هزاران

یک قطره ام و گاه چنان موج می زنم/ در خود، که ناگزیری دریا ببیـنی ام

مرداد 96
1 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
5 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
5 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
شعر
1 پست